Chi tiết các phân hệ và tính năng của sản phẩm

10:47' SA - Thứ hai, 15/07/2019

1.Quản trị hệ thống

 • Khai báo tham số hệ thống
  • Khai báo màn hình cập nhật chứng từ
  • Khai báo ngày đầu năm tài chính
  • Khai báo kỳ mở sổ
  • Tham số hệ thống
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục quyển chứng từ
  • Tỷ giá quy đổi ngoại tệ
  • Danh mục tiền tệ
  • Danh mục đơn vị cơ sở
 • Các tham số tùy chọn
  • Khai báo các trường tìm kiếm trong danh mục
  • Khai báo mã giao dịch
  • Khai báo phương pháp tính giá hàng tồn kho
  • Khai báo phương pháp tính tỷ giá ghi sổ
 • Quản lý người sử dụng
  • Khai báo và phân quyền người sử dụng
  • Kiểm tra các user
  • Phân quyền sử dụng quyển hóa đơn
 • Quản lý bảo trì dữ liệu
  • Sao lưu dữ liệu
  • Phục hồi dữ liệu
  • Khóa số liệu
  • Bảo trì kiểm tra số liệu
  • Kiểm tra đồng bộ dữ liệu giữa các bảng
  • Kiểm tra sai lệch báo cáo
  • Sao chép số liệu ra
  • Sao chép số liệu vào
  • Đánh lại số chứng từ tự động

2.Kế toán tổng hợp

 • Cập nhật số liệu
  • Phiếu kế toán tổng hợp
  • Bút toán phân bổ tự động
  • Khai báo bút toán phân bổ tự động
  • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
  • Khai báo bút toán kết chuyển cuối kỳ
  • Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
  • Bút toán đảo chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
  • Khai báo bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
  • Kết chuyển số dư sang năm sau
  • Cập nhật số dư đầu kỳ các tài khoản
 • Sổ nhật ký chung
  • Sổ nhật ký chung
  • Sổ nhật ký thu tiền
  • Sổ nhật ký chi tiền
  • Sổ nhật ký mua hàng
  • Sổ nhật ký bán hàng
  • Sổ cái một tài khoản
  • Sổ chi tiết của một tài khoản
  • Sổ tổng hợp chữ T
  • Sổ cái lên cho nhiều tài khoản
  • Sổ chi tiết lên cho nhiều tài khoản
  • Sổ tổng hợp chữ T lê cho nhiều tài khoản
 • Sổ chứng từ ghi sổ
  • Đăng ký chứng từ ghi sổ
  • Sổ đặng ký chứn g từ ghi sổ
  • Sổ cái một tài khoản
  • Sổ cái lên cho nhiều tài khoản
 • Lọc tìm số liệu
  • Bảng kê chứng từ
  • Bảng kê chứng từ theo khách hàng\vụ việc\tk đối ứng
  • Bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản của một tài khoản
  • Báo cáo số dư tài khoản
  • Sổ chi tiết tài khoản
  • Sổ chữ T tài khoản
 • Báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Tiện ích
  • Nhập dữ liệu danh mục từ Excel/XML
  • Nhập dữ liệu chứng từ phát sinh từ Excel/XML
 • Danh mục
  • Danh mục tài khoản
  • Danh mục phân nhóm tài khoản
 • Tạo mẫu báo cáo
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối phát sinh của các tài khoản
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - tổng hợp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp - tổng hợp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp – tổng hợp
  • Tổng hợ chi phí theo vụ việc
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Tờ khai thuế TNCN
  • Tờ khai quyết toán thuế TNDN
  • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3.Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi, tiền vay)

 • Cập nhật số liệu
  • Phiếu thu
  • Phiếu chi
  • Giấy báo nợ
  • Giấy báo có
  • Tỷ giá ghi sổ
  • Vào số dư đầu kỳ các khế ước vay
  • Vào số phát sinh lũy kế các khế ước
  • Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau
 • Báo cáo tiền mặt tiền gửi
  • Sổ quỹ
  • Sổ quỹ in từng ngày
  • Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
  • Sổ tiền gửi ngân hàng
  • Sổ chi tiết một tài khoản
  • Sổ chi tiết công nợ của khách hàng
  • Bảng cân đối phát sinh theo ngày
  • Bảng số dư tiền tại quỹ và ngân hàng
  • Bảng số dư của các tài khoản kiểm tra chi âm
 • Báo cáo tiền vay
  • Bảng kê khế ước
  • Bảng kê chứng từ theo khế ước
  • Bảng cân đối phát sinh theo khế ước
  • Bảng kê chi tiết tính lãi theo khế ước
  • Báo cáo chi tiết tình hình tiền vay
  • Báo cáo theo dõi thời gian thanh toán các khoản vay
 • Danh mục
  • Danh mục khế ước
  • Danh mục tài khoản ngân hàng

4.Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 • Cập nhật số liệu
  • Cập nhật đơn hàng
  • Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
  • Hóa đơn dịch vụ
  • Phiếu nhập hàng bán trả lại
  • Phiếu ghi nợ ghi có
  • Hóa đơn giảm giá
  • Hóa đơn xuất khẩu
  • Hóa đơn dịch vụ xuất khẩu
  • Phiếu nhập dịch vụ trả lại
  • Chứng từ bù trừ công nợ
  • Phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn
  • Cập nhật điều chỉnh thu tiền các hóa đơn
  • Tính lại số tiền đã thu của các hóa đơn
  • Đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các hóa đơn
 • Báo cáo bán hàng
  • Bảng kê hóa đơn bán hàng
  • Bảng kê hóa đơn dịch vụ
  • Bảng kê hàng bán bị trả lại
  • Bảng kê hóa đơn nhóm theo khách hàng
  • Bảng kê hóa đơn nhóm theo vụ việc
  • Bảng kê hóa đơn nhóm theo dạng xuất bán
  • Bảng kê hóa đơn của một mặt hàng theo khách hàng
  • Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
  • Báo cáo bán hàng chi tiết theo khách hàng\ nhân viên\ hợp đồng\ vụ việc\ dạng nhập xuất
 • Báo cáo bán hàng theo tài khoản
  • Bảng kê hóa đơn bán hàng
  • Bảng kê phiếu nhập hàng bán trả lại
  • Bảng kê hóa đơn bán hàng theo khách hàng
  • Bảng kê hóa đơn bán hàng theo dự án, công trình
  • Bảng kê hóa đơn bán hàng theo nhân viên kinh doanh
  • Tổng hợp bán hàng theo khách hàng, bộ phận, dạng xuất bán
  • Tổng hợp doanh thu theo kỳ
 • Báo cáo khách hàng
  • Bảng kê chứng từ
  • Bảng kê chứng từ theo khách hàng
  • Tra số dư công nợ của khách hàng
  • Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng
  • Bảng cân đối phát sinh công nợ của một khách hàng
  • Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản
  • Báo cáo số dư công nợ
  • Sổ đối chiếu công nợ của một khách hàng
  • Bảng xác nhận công nợ của một khách hàng
  • Sổ chi tiết công nợ lên cho nhiều khách hàng
  • Sổ đối chiếu công nợ lên cho nhiều khách hàng
  • Bảng xác nhận công nợ lên cho nhiều khách hàng
 • Báo cáo công nợ theo hóa đơn
  • Báo cáo chi tiết công nợ theo hóa đơn
  • Bảng kê thu tiền của các hóa đơn
  • Bảng kê thu tiền của các hóa đơn có chênh lệch tỷ giá
  • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán
  • Báo cáo công nợ sắp đến hạn thanh toán
  • In bút toán tất toán số dư cho các hóa đơn
 • Báo cáo đơn hàng
  • Bảng kê đơn hàng
  • Báo cáo thực hiện đơn hàng
  • Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đơn hàng
  • Sổ chi tiết đơn hàng
  • Bảng kê chứng từ phát sinh theo đơn hàng
  • Tổng hợp phát sinh theo đơn hàng
  • Bảng cân đối phát sinh theo đơn hàng
  • Tổng hợp chi phí phát sinh theo đơn hàng
  • Báo cáo lãi lỗ đơn hàng
  • Số dư đầu kỳ các đơn hàng
  • Số dư cuối kỳ các đơn hàng
 • Danh mục
  • Danh mục nhân viên bán hàng
  • Danh mục thuế GTGT
  • Danh mục khách hàng
  • Danh mục phân nhóm khách hàng
  • Danh mục giá bán
  • Danh mục điều khoản thanh toán
 • Cập nhật số dư
  • Số dư công nợ đầu kỳ
  • Số dư theo hóa đơn
  • Số dư sthoe hợp đồng
  • Kết chuyển số dư sang năm sau

5.Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 • Cập nhật số liệu
  • Đơn hàng nội địa
  • Đơn hàng nhập khẩu
  • Hóa đơn mua hàng trong nước
  • Hóa đơn mua hàng nhập khẩu
  • Hóa đơn mua hàng dịch vụ
  • Hóa đơn nhập mua – xuất thẳng
  • Phiếu nhập chi phí mua hàng
  • Phiếu thanh toán tạm ứng
  • Chứng từ bù trừ công nợ
  • Bút toán điều chỉnh công nợ
  • Phân bổ tiền hàng cho các hóa đơn
  • Tính lại số tiền đã trả cho các hóa đơn
  • Đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các hóa đơn
 • Báo cáo hàng nhập mua
  • Bảng kê phiếu nhập
  • Bảng kê nhập mua dịch vụ
  • Bảng kê phiếu nhập của một vật tư
  • Bảng kê phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo vụ việc
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo tài khoản đối ứng
  • Tổng hợp hang xuất trả lại nhà cung cấp
  • Báo cáo giá trị hàng nhập theo nhà cung cấp\ hợp đồng\ vụ việc\ mã nhập xuất
  • Tổng hợp hàng nhập mua
 • Báo cáo công nợ với nhà cung cấp
  • Sổ chi tiết công nợ
  • Bảng cân đối phát sinh công nợ
  • Bảng cân đối phát sinh côn nợ cho nhiều tài khoản
  • Báo cáo số dư công nợ
  • Sổ đối chiếu công nợ của một nhà cung cấp
  • Bảng xác nhận công nợ của một nhà cung cấp
  • Sổ đối chiếu công nợ của nhiều nhà cung cấp
  • Bảng xác nhận công nợ của nhiều nhà cung cấp
  • Sổ chi tiết công nợ cho nhiều nhà cung cấp
 • Báo cáo công nợ theo hóa đơn
  • Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn
  • Bảng kê chi tiết trả tiền theo các hóa đơn
  • Bảng kê chi tiết trả tiền theo các hóa đơn có chênh lệch tỷ giá
  • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán
  • Báo cáo các hóa đơn sắp đến hạn thanh toán
  • In bút toán tất toán các hóa đơn
 • Báo cáo đơn hàng
  • Bảng kê chứng từ theo đơn hàng
  • Sổ chi tiết đơn hàng
  • Báo cáo tình hình kế hoạch thực hiện đơn hàng
  • Tổng hợp phát sinh theo đơn hàng
  • Bảng cân đối phát sinh theo đơn hàng
  • Báo cáo số dư đầu kỳ đơn hàng
  • Báo cáo số dư cuối kỳ các đơn hàng
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục nhà cung cấp
  • Danh mục nhóm nhà cung cấp
  • Danh mục điều khoản thanh toán
  • Danh mục thuế đầu vào
 • Vào số dư đầu kỳ
  • Số dư công nợ đầu kỳ
  • Số dư theo hóa đơn
  • Số dư theo đơn hàng
  • Kết chuyển số dư sang năm sau

6.Kế toán hàng tồn kho

 • Quản lý hàng nhập kho
  • Hiện tồn kho tức thời
  • Cảnh báo giới hạn nhập
  • Phiếu nhập kho
 • Quản lý hàng xuất kho
  • Hiện tồn kho tức thời
  • Cảnh báo giới hạn xuất
  • Phiếu xuất kho
  • Phiếu điều chuyển kho
 • Tính giá
  • Tính giá trung bình
  • Tính giá trung bình di động
  • Tính giá nhập trước xuất trước
 • Báo cáo hàng nhập
  • Bảng kê phiếu nhập
  • Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng
  • Tổng hợp hàng nhập kho
  • Báo cáo giá trị hàng nhập theo nhà cung cấp và dạng nhập
  • Báo cáo nhập kho cho nhiều kỳ
  • Báo cáo hàng nhập nhóm theo hai chỉ tiêu
 • Báo cáo hàng xuất
  • Bảng kê phiếu xuất
  • Bảng kê phiếu xuất của một mặt hàng
  • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo nhà khách hàng
  • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo dạng xuất
  • Bảng kê phiếu xuất nhóm theo mặt hàng
  • Tổng hợp hàng xuất kho
  • Báo cáo giá trị hàng xuất theo khách hàng và dạng xuất
  • Báo cáo xuất kho cho nhiều kỳ
  • Báo cáo hàng xuất nhóm theo hai chỉ tiêu
 • Báo cáo hàng tồn
  • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
  • Báo cáo tồn kho
  • Báo cáo tồn theo kho
  • Tổng hợp nhập xuất tồn
  • Tổng hợp nhập xuất tồn theo kho
  • Báo động tồn kho vật tư
  • Báo cáo tồn kho dưới theo định mức tối thiểu
  • Báo cáo tồn kho trên định mức tối đa
  • Bảng giá trung bình tháng
  • Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập
  • Báo cáo vật tư NTXT xuất kho âm
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục hàng hóa vật tư
  • Danh mục loại hàng hóa vật tư
  • Danh mục phân nhóm hàng hóa vật tư
  • Danh mục đơn vị tính
  • Danh mục kho hàng
 • Cập nhật đầu kỳ
  • Cập nhật tồn kho đầu kỳ

7.Kế toán tài sản cố định

 • Cập nhật số liệu
  • Tài sản cố định
  • Sản lượng thực hiệ của TSCĐ
  • Điều chỉnh giá trị TSCĐ
  • Điều chuyển bộ phận sử dụng
  • Tính khấu hao
  • Điều chỉnh giá trị khấu hao
  • Bút toán phân bổ khấu hao
  • Khai báo giảm TSCĐ
  • Khai báo tạm dừng khấu hao
  • Khai báo thôi khấu hao
  • Khai báo hệ số phân bổ khấu hao
 • Báo cáo kiểm kê
  • Danh mục tài sản
  • Báo cáo chi tiết tài sản
  • Báo cáo chi tiết tài sản theo nguồn vốn
  • Báo cáo tổng hợp tài sản
  • Bảng kê tài sản hết khấu hao còn sử dụng
  • Bảng kê tài sản chuyển bộ phận sử dụng
  • Thẻ tài sản
  • Sổ tài sản
  • Biên bản giao nhận tài sản
  • Biên bản bàn giao tài sản sửa chữa lớn hoàn thành
  • Biên bản đánh giá lại tài sản
  • Biên bản thanh lý tài sản
 • Báo cáo tăng giảm
  • Báo cáo chi tiết tăng/ giảm tài sản
  • Báo cáo chi tiết tăng theo nguồn vốn
  • Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm tài sản
  • Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản
 • Báo cáo khấu hao
  • Bảng tính khấu hao tài sản
  • Bảng tính khấu hao tài sản theo ngồn vốn
  • Bảng phân bổ khấu hao
  • Bảng phân bổ khấu hao theo nguồn vốn
  • Bảng tổng hợp phân bổ khấu hao
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục loại tài sản
  • Danh mục nguồn vốn
  • Lý do tăng giảm
  • Bộ phận sử dụng

8.Kế toán công cụ dụng cụ

 • Cập nhật số liệu
  • Công cụ dụng cụ
  • Điều chỉnh giá trị
  • Điều chuyển bộ phận sử dụng
  • Tính chi phí phân bổ
  • Điều chỉnh giá trị phân bổ
  • Xóa phân bổ
  • Bút toán phân bổ
  • Khai báo giảm công cụ
  • Khai báo thôi phân bổ
  • Khai báo hỏng
 • Báo cáo kiểm kê
  • Bảng kê công cụ
  • Báo cáo chi tiết công cụ
  • Bảng kê công cụ hết hạn còn sử dụng
  • Bảng kê công cụ điều chuyển bộ phận sử dụng
  • Thẻ CCDC
  • Sổ chi tiêt CCDC
  • Biên bản giao nhận
  • Biên bản thanh lý
 • Báo cáo tăng giảm
  • Báo cáo chi tiết tăng giảm
  • Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm
  • Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm
 • Báo cáo phân bổ
  • Bảng tính phân bổ
  • Bảng phân bổ chi phí
  • Bảng phân bổ chi phí theo bộ phận
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục loại công cụ
  • Danh mục nhóm công cụ
  • Danh mục lý do tăng giảm
  • Bộ phận sử dụng

9.Quản trị chi phí

 • Báo cáo chi phí theo tiểu khoản
  • Bảng kê chứng từ
  • Bảng kê chứng từ lên cho nhiều tài khoản
  • Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản
  • Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản dựng theo cột
  • Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản
  • Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản dựng theo cột
  • Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản và thời gian
  • Tổng hợp chi phí theo tiểu khoản và đơn vị cơ sở
  • Sổ tổng hợp chữ T một tài khoản
  • Sổ tổng hợp chữ T cho nhiều tài khoản
  • Bảng phân bổ chi phí chung
  • Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu
  • Bảng phân bổ tiền lương, BHXH, BHYT
  • Bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định
 • Báo cáo chi phí theo khoản mục
  • Bảng kê chứng từ
  • Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí
  • Tổng hợp phát sinh theo khoản mục phí
  • Tổng hợp phát sinh theo khoản mục phí và tài khoản
 • Danh mục
  • Danh mục phí
  • Nhóm phí

10.Báo cáo quản trị

 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ
 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều đơn vị
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhiều kỳ
 • Báo cáo KQHDSXKD cho nhiều đơn vị
 • Báo cáo dòng tiền so sánh nhiều kỳ
 • Báo cáo dòng tiền so sánh nhiều đơn vị
 • Bảng phân tích tài chính doanh nghiệp cho nhiều kỳ
 • Bảng phân tích tài chính cho nhiều đơn vị
 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ
 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều đơn vị

11.Báo cáo quản trị trường tự do

 • Cập nhật số dư đầu kỳ
  • Cập nhật số dư đầu kỳ tự do 1
  • Cập nhật số dư đầu kỳ tự do 2
  • Cập nhật số dư đầu kỳ tự do 3
 • Báo cáo quản trị trường tự do 1
  • Bảng kê chứng từ
  • Bảng kê chứng từ theo trường tự do
  • Sổ chi tiết theo trường tự do
  • Tổng hợp phát sinh theo trường tự do
  • Tổng hợp phát sinh NVL theo trường tự do
  • Bảng cân đối phát sinh theo trường tự do
  • Số dư đầu kỳ trường tự do
  • Số dư cuối kỳ trường tự do
 • Báo cáo quản trị trường tự do 2
  • Bảng kê chứng từ
  • Bảng kê chứng từ theo trường tự do
  • Sổ chi tiết theo trường tự do
  • Tổng hợp phát sinh theo trường tự do
  • Tổng hợp phát sinh NVL theo trường tự do
  • Bảng cân đối phát sinh theo trường tự do
  • Số dư đầu kỳ trường tự do
  • Số dư cuối kỳ trường tự do
 • Báo cáo quản trị trường tự do 3
  • Bảng kê chứng từ
  • Bảng kê chứng từ theo trường tự do
  • Sổ chi tiết theo trường tự do
  • Tổng hợp phát sinh theo trường tự do
  • Tổng hợp phát sinh NVL theo trường tự do
  • Bảng cân đối phát sinh theo trường tự do
  • Số dư đầu kỳ trường tự do
  • Số dư cuối kỳ trường tự do

12.Báo cáo thuế

 • Báo cáo thuế
  • Bảng kê mua vào
  • Bảng kê bán ra
  • Tờ khai thuế GTGT
  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ dịch vụ hàng hóa mua vào cho dự án đầu từ
  • Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư
  • Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại
  • Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm
 • Báo cáo quyết toán thuế
  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính
  • Tờ khai quyết toán thuế NTDN
  • Phụ lục kết quả HĐSXKD
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục thuế suất GTGT
  • Danh mục thuế suất nhập khẩu
  • Danh mục tính chất thuế
  • Khai báo ký hiệu mẫu số hóa đơn
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,