Chi tiết các phân hệ và tính năng của sản phẩm SSE CLOUD ACCOUNTING

09:34' SA - Thứ năm, 18/07/2019

1.Quản trị hệ thống

 • Khai báo tham số hệ thống
  • Chọn ngày làm việc
  • Tỷ giá quy đổi ngoại tệ
  • Danh mục quyển chứng từ
  • Danh mục tiền tệ
  • Danh mục đơn vị cơ sở
  • Khai báo thông tin đơn vị cơ sở
  • Danh mục bộ phận
  • Khai báo các màn hình cập nhật chứng từ
  • Khai báo quyển số chưng từ
  • Cập nhật lại số chứng từ
  • Khai báo tham số tùy chọn
  • Thiết lập biểu tương cho mẫu in
  • Quản lý chức năng
  • Khai báo ngày đầu năm tài khóa
  • Khai báo kỳ nhập liệu đầu tiên
 • Quản lý người sử dụng
  • Khai báo người sử dụng
  • Khai báo nhóm người sử dụng
  • Phân quyền truy cập
  • Phân quyền truy cập theo nhóm người sử dụng
  • Phân quyền truy cập theo đơn vị cơ sở
  • Phân quyền truy cập theo kho
  • Giới hạn quyền truy cập
  • Giới hạn quyền truy cập theo nhóm người sử dụng
  • Giới hạn quyền truy cập theo đơn vị cơ sở
  • Giới hạn quyền truy cập theo trạng thái của chứng từ
  • Giới hạn địa chỉ truy cập
  • Giới hạn địa chỉ theo người sử dụng
  • Giới hạn địa chỉ theo nhóm người sử dụng
  • Giới hạn quyền truy cập cho báo cáo
  • Báo cáo chi tiết phân quyền
  • Danh sách người sử dụng đang truy cập
  • Nhật ký người sử dụng
  • Nhật ký hệ thống

2.Kế toán tổng hợp

 • Cập nhật số liệu
  • Phiếu kế toán tổng hợp
  • Chuyển giao dịch tự động vào sổ cái
  • Bút toán phân bổ tự động
  • Bút toán kết chuyển tự động
  • Bút toán chênh lệch tý giá
  • In phiếu kế toán
  • In bút toán tự động
  • Bút toán hủy
  • Vào số dư đầu kỳ các tài khoản
  • Chuyển số dư sang năm sau
 • Sổ nhật ký chung
  • Sổ nhật ký chung
  • Sổ nhật ký thu tiền
  • Sổ nhật ký chi tiền
  • Sổ nhật ký mua hàng
  • Sổ nhật ký bán hàng
  • Sổ cái một tài khoản
  • Sổ chi tiết của một tài khoản
  • Sổ tổng hợp chữ T
  • Sổ cái lên cho nhiều tài khoản
  • Sổ chi tiết lên cho nhiều tài khoản
  • Sổ tổng hợp chữ T lê cho nhiều tài khoản
 • Sổ chứng từ ghi sổ
  • Đăng ký chứng từ ghi sổ
  • Sổ đặng ký chứn g từ ghi sổ
  • Sổ cái một tài khoản
  • Sổ cái lên cho nhiều tài khoản
 • Lọc tìm số liệu
  • Bảng kê chứng từ
  • Bảng kê chứng từ theo khách hàng\vụ việc\tk đối ứng
  • Bảng cân đối phát sinh các tiểu khoản của một tài khoản
  • Báo cáo số dư tài khoản
 • Báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Khai báo
  • Danh mục tài khoản
  • Khai báo bút toán phân bổ
  • Khai báo bút toán kết chuyển
  • Khai báo bút toán chênh lệch tỷ giá
  • Khai báo bộ phận, mã phí cho tài khoản
  • Khai báo diễn giải chứng từ tự động
 • Tạo mẫu báo cáo
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp
  • Thuyết minh báo cáo tài chính
  • Bảng cân đối phát sinh của các tài khoản
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - tổng hợp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP gián tiếp - tổng hợp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp – tổng hợp
  • Tổng hợ chi phí theo vụ việc
  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Tờ khai thuế TNCN
  • Tờ khai quyết toán thuế TNDN
  • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

3.Quản trị chi phí

 • Cập nhật số liệu
  • Dự toán ngân sách
 • Báo cáo
  • Bảng kê chứng từ theo mã phí
  • Bảng kê chứng từ theo bộ phận
  • Báo cáo tổng hợp chi phí trong kỳ
  • Báo cáo tổng hợp chi phí so sánh giữa các kỳ
  • Báo cáo tổng hợp chi phí cho nhiều kỳ
  • Báo cáo tổng hợp chi phí xoay theo cột
  • Báo cáo tổng hợp chi phí theo đơn vị cơ sở
  • Báo cáo tổng hợp chi phí so sánh giữa các kỳ theo đơn vị cơ sở
  • Báo cáo doanh thu, chị phí
  • Báo cáo ngân sách
 • Danh mục
  • Danh mục phí
  • Nhóm phí

4.Kế toán vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi, tiền vay)

 • Cập nhật số liệu
  • Phiếu thu
  • Phiếu chi
  • Giấy báo nợ
  • Giấy báo có
  • Tỷ giá ghi sổ
  • Vào số dư đầu kỳ các khế ước vay
  • In Phiếu thu
  • In Phiếu chi
  • In Giấy báo nợ
  • In Giấy báo có
 • Báo cáo tiền mặt tiền gửi
  • Báo cáo sổ quỹ tiền mặt
  • Sổ quỹ tiền mặt in từng ngày
  • Bảng cân đối phát sinh ngày của một tài khoản
  • Sổ nhật ký thu tiền
  • Sổ nhật ký chi tiền
  • Báo cáo số dư tồn quỹ / ngân hàng
 • Báo cáo tiền vay
  • Bảng kê khế ước
  • Bảng kê chứng từ theo khế ước
  • Bảng cân đối phát sinh theo khế ước
  • Bảng kê chi tiết tính lãi theo khế ước
  • Báo cáo chi tiết tình hình tiền vay
  • Báo cáo theo dõi thời gian thanh toán các khoản vay
 • Báo cáo
  • Bảng tỷ giá ghi sổ trung bình
  • Bảng kê chứng từ áp tỷ giá ghi sổ trung bình
  • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
 • Danh mục
  • Danh mục khế ước
  • Danh mục tài khoản ngân hàng

5.Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 • Cập nhật số liệu
  • Hóa đơn bán hàng
  • Hóa đơn dịch vụ
  • Chứng từ phải thu/ bù trừ
  • Bút toán điều chỉnh công nợ
  • Hóa đơn điều chỉnh giá bán hàng
  • Hóa đơn giảm giá dịch vụ
  • Phiếu nhập hàng bán trả lại
  • Phiếu nhập dịch vụ trả lại
  • Phân bổ thu tiền cho các hóa đơn
  • Phân bổ tự động thu tiền cho các hóa đơn
  • Tất toán cho các hóa đơn
  • Đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các hóa đơn
  • Tính lại tổng số tiền phải trả trên các hóa đơn
  • Tính lại số dư tức thời của khách hàng
 • Báo cáo bán hàng
  • Bảng kê hóa đơn bán hàng
  • Bảng kê hóa đơn dịch vụ
  • Bảng kê hàng bán bị trả lại
  • Bảng kê hóa đơn nhóm theo khách hàng
  • Bảng kê hóa đơn nhóm theo vụ việc
  • Bảng kê hóa đơn nhóm theo dạng xuất bán
  • Bảng kê hóa đơn của một mặt hàng theo khách hàng
  • Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
  • Báo cáo bán hàng chi tiết theo khách hàng\ nhân viên\ hợp đồng\ vụ việc\ dạn nhập xuất
 • Báo cáo công nợ với khách hàng
  • Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng
  • Bảng cân đối phát sinh công nợ của một khách hàng
  • Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản
  • Báo cáo số dư công nợ
  • Sổ đối chiếu công nợ của một khách hàng
  • Bảng xác nhận công nợ của một khách hàng
  • Sổ chi tiết công nợ lên cho nhiều khách hàng
  • Sổ đối chiếu công nợ lên cho nhiều khách hàng
  • Bảng xác nhận công nợ lên cho nhiều khách hàng
 • Báo cáo công nợ theo hóa đơn
  • Báo cáo chi tiết công nợ theo hóa đơn
  • Bảng kê thu tiền của các hóa đơn
  • Bảng kê thu tiền của các hóa đơn có chênh lệch tỷ giá
  • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán
  • Báo cáo công nợ sắp đến hạn thanh toán
  • In bút toán tất toán số dư cho các hóa đơn
 • Danh mục
  • Danh mục khách hàng
  • Danh mục phân nhóm khách hàng
  • Danh mục thanh toán
  • Danh mục hợp đồng
  • Danh mục nhóm hợp đồng
 • Cập nhật số dư
  • Số dư công nợ đầu kỳ
  • Số dư theo hóa đơn
  • Số dư sthoe hợp đồng
  • Kết chuyển số dư sang năm sau

6.Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 • Cập nhật số liệu
  • Hóa đơn mua hàng trong nước
  • Hóa đơn mua hàng nhập khẩu
  • Hóa đơn mua hàng dịch vụ
  • Hóa đơn nhập mua – xuất thẳng
  • Phiếu nhập chi phí mua hàng
  • Phiếu thanh toán tạm ứng
  • Chứng từ bù trừ công nợ
  • Bút toán điều chỉnh công nợ
 • Báo cáo hàng nhập mua
  • Bảng kê phiếu nhập
  • Bảng kê nhập mua dịch vụ
  • Bảng kê phiếu nhập của một vật tư
  • Bảng kê phiếu xuất trả lại nhà cung cấp
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo vụ việc
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập
  • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo tài khoản đối ứng
  • Tổng hợp hang xuất trả lại nhà cung cấp
  • Báo cáo giá trị hàng nhập theo nhà cung cấp\ hợp đồng\ vụ việc\ mã nhập xuất
  • Tổng hợp hàng nhập mua
 • Báo cáo công nợ với nhà cung cấp
  • Sổ chi tiết công nợ
  • Bảng cân đối phát sinh công nợ
  • Bảng cân đối phát sinh côn nợ cho nhiều tài khoản
  • Báo cáo số dư công nợ
  • Sổ đối chiếu công nợ của một nhà cung cấp
  • Bảng xác nhận công nợ của một nhà cung cấp
  • Sổ đối chiếu công nợ của nhiều nhà cung cấp
  • Bảng xác nhận công nợ của nhiều nhà cung cấp
  • Sổ chi tiết công nợ cho nhiều nhà cung cấp
 • Báo cáo công nợ theo hóa đơn
  • Bảng kê công nợ phải trả theo hóa đơn
  • Bảng kê chi tiết trả tiền theo các hóa đơn
  • Bảng kê chi tiết trả tiền theo các hóa đơn có chênh lệch tỷ giá
  • Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán
  • Báo cáo các hóa đơn sắp đến hạn thanh toán
  • In bút toán tất toán các hóa đơn
 • Báo cáo theo hợp đồng
  • Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
  • Sổ chi tiết hợp đồng
  • Báo cáo số dư hợp đồng
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục nhà cung cấp
  • Danh mục nhóm nhà cung cấp
  • Danh mục thanh toán
  • Danh mục hợp đồng
  • Danh mục nhóm hợp đồng
  • Danh mục phí
 • Vào số dư đầu kỳ
  • Số dư công nợ đầu kỳ
  • Số dư theo hóa đơn
  • Số dư sthoe hợp đồng
  • Kết chuyển số dư sang năm sau

7.Kế toán hàng tồn kho

 • Cập nhật số liệu
  • Phiếu nhập kho
  • Phiếu lĩnh vật tư
  • Phiếu xuất kho
  • Phiếu nhập điều chuyển kho
  • Phiếu xuất điều chuyển kho
  • In phiếu nhập kho
  • In phiếu xuất kho
  • Tính giá trung bình
  • Tính giá nhập trước xuất trước
  • Tính giá bình quân gia quyền
  • Tính giá đích danh
 • Báo cáo hàng nhập
  • Bảng kê phiếu nhập
  • Báo cáo giá trị hàng nhập theo nhà cung cấp
  • Báo cáo hàng nhập nhóm theo hai chỉ tiêu
  • Tổng hợp hàng nhập kho
 • Báo cáo hàng xuất
  • Bảng kê phiếu xuất
  • Báo cáo giá trị hàng xuất theo nhà cung cấp
  • Báo cáo hàng xuất nhóm theo hai chỉ tiêu
  • Tổng hợp hàng xuất kho
 • Báo cáo hàng tồn
  • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
  • Báo cáo tồn kho
  • Báo cáo tồn theo kho
  • Tổng hợp nhập xuất tồn
  • Tổng hợp nhập xuất tồn theo kho
  • Tổng hợp nhập xuất tồn theo lô
  • Báo cáo tồn kho theo tuổi
  • Báo cáo tồn kho theo thời gian
  • Báo cáo tồn kho theo thời gian, lô
  • Báo cáo tồn kho chậm luôn chuyển
  • Báo động tồn kho vật tư
  • Báo cáo tồn kho theo định mức
  • Báo cáo hàng hóa vật tư cận ngày
  • Báo cáo hàng hóa vật tư quá hạn
  • Bảng giá trung bình tháng
  • Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập
  • Báo cáo vật tư NTXT xuất kho âm
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục hàng hóa vật tư
  • Danh mục loại hàng hóa vật tư
  • Danh mục phân nhóm hàng hóa vật tư
  • Danh mục đơn vị tính
  • Danh mục lô
  • Danh mục kho hàng
  • Danh mục nhóm kho hàng
  • Danh mục vị trí kho
  • Danh mục nhập xuất \ lý do
  • Danh mục mã giao dịch
 • Cập nhật đầu kỳ
  • Tồn kho thực tế
  • Vật tư chậm luân chuyển
  • Vật tư chậm luân chuyển thực tế

8.Kế toán tài sản cố định

 • Cập nhật số liệu
  • Tài sản cố định
  • Sản lượng thực hiệ của TSCĐ
  • Điều chỉnh giá trị TSCĐ
  • Điều chuyển bộ phận sử dụng
  • Tính khấu hao
  • Điều chỉnh giá trị khấu hao
  • Bút toán phân bổ khấu hao
  • Khai báo giảm TSCĐ
  • Khai báo tạm dừng khấu hao
  • Khai báo thôi khấu hao
  • Khai báo hệ số phân bổ khấu hao
 • Báo cáo kiểm kê
  • Danh mục tài sản
  • Báo cáo chi tiết tài sản
  • Báo cáo chi tiết tài sản theo nguồn vốn
  • Báo cáo tổng hợp tài sản
  • Bảng kê tài sản hết khấu hao còn sử dụng
  • Bảng kê tài sản chuyển bộ phận sử dụng
  • Thẻ tài sản
  • Sổ tài sản
  • Biên bản giao nhận tài sản
  • Biên bản bàn giao tài sản sửa chữa lớn hoàn thành
  • Biên bản đánh giá lại tài sản
  • Biên bản thanh lý tài sản
 • Báo cáo tăng giảm
  • Báo cáo chi tiết tăng/ giảm tài sản
  • Báo cáo chi tiết tăng theo nguồn vốn
  • Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm tài sản
  • Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản
 • Báo cáo khấu hao
  • Bảng tính khấu hao tài sản
  • Bảng tính khấu hao tài sản theo ngồn vốn
  • Bảng phân bổ khấu hao
  • Bảng phân bổ khấu hao theo nguồn vốn
  • Bảng tổng hợp phân bổ khấu hao
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục loại tài sản
  • Danh mục nguồn vốn
  • Lý do tăng giảm
  • Bộ phận sử dụng

9.Kế toán công cụ dụng cụ

 • Cập nhật số liệu
  • Công cụ dụng cụ
  • Điều chỉnh giá trị
  • Điều chuyển bộ phận sử dụng
  • Tính chi phí phân bổ
  • Điều chỉnh giá trị phân bổ
  • Xóa phân bổ
  • Bút toán phân bổ
  • Khai báo giảm công cụ
  • Khai báo thôi phân bổ
  • Khai báo hỏng
 • Báo cáo kiểm kê
  • Bảng kê công cụ
  • Báo cáo chi tiết công cụ
  • Bảng kê công cụ hết hạn còn sử dụng
  • Bảng kê công cụ điều chuyển bộ phận sử dụng
  • Thẻ CCDC
  • Sổ chi tiêt CCDC
  • Biên bản giao nhận
  • Biên bản thanh lý
 • Báo cáo tăng giảm
  • Báo cáo chi tiết tăng giảm
  • Báo cáo chi tiết tình hình tăng giảm
  • Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm
 • Báo cáo phân bổ
  • Bảng tính phân bổ
  • Bảng phân bổ chi phí
  • Bảng phân bổ chi phí theo bộ phận
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục loại công cụ
  • Danh mục nhóm công cụ
  • Danh mục lý do tăng giảm
  • Bộ phận sử dụng

10.Báo cáo quản trị

 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ
 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều đơn vị
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho nhiều kỳ
 • Báo cáo KQHDSXKD cho nhiều đơn vị
 • Báo cáo dòng tiền so sánh nhiều kỳ
 • Báo cáo dòng tiền so sánh nhiều đơn vị
 • Bảng phân tích tài chính doanh nghiệp cho nhiều kỳ
 • Bảng phân tích tài chính cho nhiều đơn vị
 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ
 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều đơn vị

11.Báo cáo thuế

 • Báo cáo thuế
  • Bảng kê mua vào
  • Bảng kê bán ra
  • Tờ khai thuế GTGT
  • Bảng kê hóa đơn, chứng từ dịch vụ hàng hóa mua vào cho dự án đầu từ
  • Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư
  • Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại
  • Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm
 • Báo cáo quyết toán thuế
  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính
  • Tờ khai quyết toán thuế NTDN
  • Phụ lục kết quả HĐSXKD
 • Danh mục từ điển
  • Danh mục thuế suất GTGT
  • Danh mục thuế suất nhập khẩu
  • Danh mục tính chất thuế
  • Khai báo ký hiệu mẫu số hóa đơn
Hỗ trợ trực tuyến

CHI NHÁNH HÀ NỘI

ĐC: Tầng 2 tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội; Hotline: 0243 568 22 22

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

ĐC: Tầng 5 - Tòa nhà SOHUDE Tower, Số 29, Thăng Long, P04, Q.Tân Bình, TP HCM; Hotline: 09 4258 4285

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,